MENU
Jeden z budynków dawnego Technikum Chemicznego mieszczący stołówkę.

Dodał: kitapczy° - Data: 2024-03-02 17:54:23 - Odsłon: 151
Lata 1960-1975


We wrześniu 1949 r. szkołę przejmuje Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego. Ze względu na rozwój przemysłu chemicznego w rejonie Kędzierzyna zaistniała potrzeba kształcenia kadr dla tego przemysłu. Wykorzystano to powołując Gimnazjum Chemiczne i Liceum Chemiczne oraz Gimnazjum Mechaniczne. Dyrektorem został mgr Jan Blaut, a jego zastępcą - mgr Tadeusz Chmielewski. Liczba uczniów wynosiła 186. W lipcu 1950 r. dyrektorem został mgr Aleksander Szymański, a kierownikami wydziałów:
chemicznego - mgr Jan Blaut, mechanicznego - Józef Sozański, stolarskiego - mgr Tadeusz Chmielewski. W 1950 r. uzyskano kredyty na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych. Zajęcia lekcyjne przeniesiono do wyremontowanego budynku, w którym aktualnie znajduje się internat. W kwietniu 1951r. oddano do użytku laboratorium (późniejszy budynek przedszkola), którego kierownikiem został mgr Juliusz Mękicki. W szkole prowadzono kursy techników: chemików i konstruktorów dla absolwentów LO oraz różnorodne kursy dla pracowników przemysłu chemicznego. W marcu 1951r. zostały otwarte internaty w pawilonach leśnych, mogące pomieścić nawet 900 uczniów. Dobre warunki w internacie i odpowiedni poziom nauczania ściągały do Sławięcic młodzież z całej Polski. Z internatu korzystało wówczas 471 uczniów. Równocześnie rozpoczęto budowę nowej szkoły. W 1952 r. powołano w miejsce istniejących szkół 4-letnie Technikum Chemiczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalnościach: laborant chemiczny, aparatowy przemysłu chemicznego, ślusarz tokarz, stolarz, elektromonter Technikum Chemiczne kształciło chemików o specjalnościach: technologia syntezy organicznej, urządzenia i instalacje przemysłu chemiczneg05 technologia nawozów azotowych, technologia odczynników chemicznych, technologia procesów chemicznych, analiza chemiczna, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka w przemyśle chemicznym, technologia przerobu ropy naftowej. Technikum kształciło także techników mechaników o specjalności budowa maszyn przemysłu chemicznego. Dyrektorem został Józef Norek. W 1953 r. zaczęto oddawać do użytku nowe budynki. Szczęśliwe rozwiązanie architektoniczne odpowiadające wymogom szkolnym tworzyło kompleks budynków składających się z budynku szkolnego, laboratorium, sali gimnastycznej, stołówki i auli, 2 internatów, kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych. Budowę wszystkich budynków projektował inż. architekt Tomasz Zuber. W odróżnieniu od innych szkół - Sławięcice, poza personelem pedagogicznym, zatrudniały znaczną liczbę pracowników administracyjnych i fizycznych. Spowodowane to było rozrzuceniem internatów i szkól na wielkim terenie (około 12 ha), jak też wielką liczbą uczniów korzystających z internatu oraz uczestników kursów. W roku szkolnym 1953/54 zespól pedagogiczny składał się z 42 nauczycieli, 28 pracowników administracyjnych i 83 pracowników fizycznych. W celu ulepszenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej zorganizowano komisje przedmiotowe, które objęły opiekę nad poszczególnymi przedmiotami i pomagały w pracy młodym nauczycielom. Powołana została Rada Dyrekcyjna, w skład której wchodzili oprócz dyrekcji także przedstawiciele organizacji nauczycielskich i uczniowskich, a rozpatrywała ona istotne sprawy wychowawcze i gospodarcze. Dla zainteresowania nauczycieli i młodzieży zagadnieniami technicznymi zorganizowano SITPCHem, który działa w szkole do dnia dzisiejszego. W 1957 r. szkolę przejęło Ministerstwo Oświaty i Wychowania, a bezpośrednią władzą stało się Kuratorium Oświaty i Wychowania i ustanowiono nazwę szkoły : Technikum Chemiczne i Zasadnicza Szkota Zawodowa. Dyrektorem był wówczas mgr Zdzisław Janicki, a jego zastępcami: mgr inż. Irena Kramarz-Flis, mgr Tadeusz Chmielewski, Goszcz Jan. W 1958 r. dyrektorem zostaje mgr inż. Juliusz Mękicki, a jego zastępcami mgr Tadeusz Chmielewski, mgr inż. Tadeusz Krupski (1958-1959), mgr Wiktor Woźniak (1959-1963). W roku 1960 wydłużono cykl nauki w Technikum do 5 lat, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej do3 lat. W 1963 r. dyrektorem został mgr Tadeusz Wilusz, a jego zastępcami mgr Józef Herbeć (1963-1966), mgr Kazimierz Tylus (1966-1968), mgr Marian Glonek (1968-1975), mgr Józef Mącior (1971-1975). 0 tym jak miło absolwenci wspominają szkołę świadczą często organizowane zjazdy klasowe i szkolne. 1 szkolny zjazd odbył się w 1964 r. Absolwenci ufundowali Szkole nowy sztandar i zostawili przy głównym wejściu do budynku szkolnego pamiątkową tablicę. 11 zjazd odbyt się 13-14 czerwca 1971 r.
W 1976 r. powołano do życia Zespól Szkół Chemicznych, w skład którego weszły: Technikum Chemiczne, Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz nowo utworzone 2”letnie Policealne Studium Zawodowe o specjalności technologia procesów chemicznych. W następnych lata dokładano do Zespołu ciągle nowe szkoły. W 1979 r. przeniesiono do Sławięcic Zasadniczą Szkolę Zawodową oddziału PKS w Kędzierzynie - Koźlu o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. Szkoła ta w latach następnych zwiększyła ilość klas i kształci fachowców nie tylko dla PKS, ale także dla MZK, Transbudu oraz działów transportu prawie wszystkich większych zakładów w mieście i na potrzeby prywatnych zakładów usługowych. Szkoła uczyła także przez wiele lat młodocianych pracowników Metalchemu, Montochemu i Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych. W latach siedemdziesiątych rada pedagogiczna skierowała wielu absolwentów na studia bez obowiązku zdawania egzaminów wstępnych oraz także na studia zagraniczne. Studia w Moskwie ukończyła Ewa Wójtowicz, a w Bułgarii - Krystyna Majchrzak. Do Szkoły powrócili w charakterze nauczycieli następujący absolwenci: mgr Zbigniew Rawluk, mgr Maria Muszyńska-Starostka, mgr Danuta Jasińska - Lubczyńska, a w latach późniejszych - mgr Krystyna Glinka - Lewandowska. W tym okresie wyremontowano i przebudowano obydwa internaty : dokonano podziału sal na mniejsze 4”osobowe pokoje, przebudowano łazienki i sanitariaty, odnowiono elewacje. W szkole wymieniono sieć elektryczną i centralnego ogrzewania. Wyremontowano kotłownię i wymieniono rurociąg parowy do warsztatów szkolnych. W latach 1984-1986 dyrektorem był mgr inż. Jerzy Pilarski, a jego zastępcami ”mgr Barbara Kuciel i mgr Jan Król. W 1987 r. otworzono Liceum Medyczne o specjalności technik analityki medycznej, które kształciło kadry dla potrzeb laboratoriów medycznych naszego miasta i okolicy. Wykształciło ono 100 fachowców, z których tylko niewielka część znajduje aktualnie zatrudnienie w swoim zawodzie. W 1990 r. tak jak w całej Polsce powróciła do Szkoły nauka religii. W 1991 r. Szkoła otrzymała w darze komputery typu Junior i powstanie pracowni komputerowej rozpoczęło edukację informatyczną młodzieży. W 1992 r. utworzono Liceum Ogólnokształcące, a w następnym roku zrezygnowano z kontynuacji LO i przeniesiono z Kędzierzyna do Sławięcic Liceum Ekonomiczne.
W 2002 r. Szkoła zmieniła nazwę na: "Zespół Szkół Nr 3" Za:

  • /foto/361/361899m.jpg
    1964

www.allegro.pl

Poprzednie: Reńska Wieś Strona Główna Następne: Goszyce


kitapczy | 2024-03-03 21:21:47
Widok od strony ul. Sławięcickiej. Budynek ten ma wspólną numerację z budynkiem głównym szkoły. Współczesny widok: